Rodo

RODO informacja dla Klientów

W związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (,,RODO”
lub „Rozporządzenie”), chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, na jakich
zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewnić, że dochowujemy
wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny,
chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Best Pack S.C z siedzibą
w Śmiałowicach 19G, 58-124 Marcinowice   („Best Pack”, „Administrator”
lub „my”). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu:
74 850 67 49, lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro@best-pack.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO, w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w
szczególności na potrzeby: (I) umożliwienia świadczenia usług drogą
elektroniczną, w tym przeprowadzania transakcji, (II) obsługi
zgłaszanych przez Panią/Pana reklamacji lub innych zgłoszeń i
oświadczeń, (III) kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze
świadczoną usługą, (IV) obsługi technicznej Pani/Pana konta w serwisie
Best Pack („Serwis”);
W opisanym powyżej celu Best Pack może przetwarzać w szczególności
następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: (I) imię i nazwisko,
(II) adres zamieszkania, (III) inny adres do korespondencji, (IV) numer
telefonu, oraz (V) adres e-mail.
Ponadto, w przypadku zamówienia przez Panią/Pana – podczas rejestracji w
Serwisie lub w późniejszym momencie korzystania z Serwisu – usługi
newslettera, polegającej na przesyłaniu na podany przez Panią/Pana adres
e-mail newslettera z ofertami handlowymi, promocjami oraz innymi
informacjami dotyczącymi m.in. nowości („usługa Newsletter”), podany
przez Panią/Pana adres e-mail przetwarzany będzie na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania umowy o świadczenie przez Best
Pack usługi Newsletter;
Dodatkowo, obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania
Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1
lit. c) RODO).
Pani/Pana osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej
z Panią/Panem umowy, tj. do momentu wyrejestrowania Pani/Pana konta z
Serwisu lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych
może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą
być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą
elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych
oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów
informatycznych Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę
płatniczą transakcji, usługi dostarczania zakupionych przez Panią/Pana
towarów, a także podmiotom współpracującym przy prowadzeniu akcji
marketingowych. Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom
publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami;
W celu oceny realizacji zamówienia Pani/Pana adres e-mail jest
przetwarzany przez poniższe podmioty współpracujące w zakresie podanym
poniżej:
– Przelewy24 (PayPro SA)  60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, operatora
serwisu Przelwy24 w celu oceny procesu składania i realizacji zamówienia

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych
przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do
przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w
celach marketingowych, w tym profilowania (o ile jest ono stosowane);
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja
2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia;
W celu efektywniejszego promowania oferty i dopasowania jej do Pani/Pana
potrzeb, wyłącznie w przypadku zamówienia przez Panią/Pana
spersonalizowanej usługi Newsletter, Pani/Pana dane osobowe mogą
podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu) poprzez
użycie ich do oceny niektórych informacji na Pani/Pana temat, w
szczególności do przeprowadzenia analizy lub prognozy Pani/Pana
preferencji zakupowych. Takie zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana
danych jest niezbędne do wykonywania przez nas umowy o świadczenie
spersonalizowanej usługi Newsletter;
Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym
zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia
z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywania przez Best Pack. Brak podania
tych danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć
z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł
korzystać z usług świadczonych przez Best Pack.
Jednocześnie, pragniemy zapewnić Panią/Pana, że wejście w życie
przepisów RODO nie spowoduje zasadniczych zmian w warunkach korzystania
z usług sklepu internetowego Best Pack.

Dziękujemy i pozdrawiamy,

Best-Pack

Zadzwoń i zapytaj o wycenę