Regulamin sklepu internetowego Best Pack

1. Sklep internetowy Best Pack, dostępny pod adresem
internetowym best-pack.pl, prowadzony jest przez Sławomira Jarosza 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PPHU Best Pack S.C ,
wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP  884-21-28-710 , REGON 890638006

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą
PPHU Best Pack S.C ., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
gospodarki, NIP
884-21-28-710 , REGON 890638006
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze
Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym best-pack.pl .
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu),
bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem
jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili
zawarcia umowy
włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane
przez
Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający
utworzenie Konta

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane
przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i
modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem
Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o
świadczenie
usług i umowę o dzieło.

Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: best-pack.pl
2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@best-pack.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy:  601 565 280
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 09 1140 2004 0000 3402 6054 8892
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i
numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach
7-15
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz
składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
internetową typu
…………………………….,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie
ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
możliwe
jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu
albo przez
podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających
realizację
Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
Niezbędne jest
podanie następujących danych …………………………………………………………
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła
ustanowionych w
Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez
ponoszenia z tego
tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego
żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
pisemnie
na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć
przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez
rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji –
wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na
który
ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób
dostarczenia
Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy
Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i
płacę” oraz
potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od
sposobu płatności,
opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru
zamówionego
Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Śmiałowice 19 G
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne
e. Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych
metod płatności
znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
zamówienia w
Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie
otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie
przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do
realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez
Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między
Klientem a
Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą
płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych
od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie
anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany
jest do dokonania
płatności przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient
obowiązany jest dokonać
płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania
informacji o
gotowości przesyłki do odbioru.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt
zostanie
wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z
zastrzeżeniem
ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas
składania
Zamówienia.
5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy,
terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin.
B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient
ma
możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia
wszystkich
Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w
następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od
dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży,
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt
będzie gotowy
do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O
gotowości Produktu do
odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez
przesłanie
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia
adres poczty
elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do
odbioru,
terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez
podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia
Produktu
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane
osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od
dostawy
ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów
przez
czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od
objęcia w
posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem
bądź drogą
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy
lub
przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane
kontaktowe
Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu oraz
załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
jednak nie
jest to obowiązkowe.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu
szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient
ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie
cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane
w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi
adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego
sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem
o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie
postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem
a
Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia
sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich).

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem
Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli
Klient wyrazi na to
zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia
zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży
skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku
polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i
dostaw – w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem
unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zadzwoń i zapytaj o wycenę